Privacy Policy

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze Strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: thefatchance.com, zwaną dalej Stroną internetową. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności Strony internetowej ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony internetowej jest

  Sprzedawca, adres poczty elektronicznej: info@thefatchance.com, zwany dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Strony internetowej.

 4. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej oraz powiązanych ze Stroną usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Strony internetowej.
 6. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Strony internetowej, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Strony internetowej, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 8. Administrator Strony internetowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności oraz pośrednictwem, których dokonywana jest dostawa zamówionego Towaru, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.
 9. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Strona internetowa, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym na Stronie internetowej.
 10. Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na TheFatChance oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników TheFatChance, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Twoje dane adresowe zostaną przekazane do podmiotów poza UE, z którymi za pośrednictwem thefatchance.com zawierasz umowę.

 

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego zapewnianego przez system Shopify.
 2. Administrator w ramach Strony internetowej może przechowywać informacje, np. dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.
 3. Administrator w ramach Strony internerowej może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta (m.in. poprzez Formularz kontaktowy), a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowi Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Stronie internetowej i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Strony internetowej danych w następujących celach:
  1. złożenia zamówienia na stronie internetowej,
  2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  4. zapewnienia pełnej obsługi użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  5. dostosowywania oferty i doświadczeń użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Strony internetowej,
  6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych użytkowników,
  7. kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  8. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu,
  10. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
 5. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na Stronie internetowej danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Strony internetowej.
 7. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Strony internetowej.
 8. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
 9. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 10. imię i nazwisko,
 11. adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 12. adres zamieszkania
 13. numer telefonu.
 14. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Strony internetowej oraz w Regulaminie.
 15. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Strony internetowej:
 16. w przypadku korzystania na Stronie internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi przesyłki na zlecenie Administratora,
 17. w przypadku Klienta, który korzysta na Stronie internetowej ze sposobu płatności elektronicznych Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne na Stronie internetowej.
 18. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Strony internetowej w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Stronę internetową lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

 

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator w ramach Strony internetowej stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej,
 5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 6. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej przez użytkowników,
 7. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 8. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie Strony internetowej do użytkownika.
 9. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Stronę internetową i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Strony internetowej.
 10. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 11. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony internetowej, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 12. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
 13. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną internetową oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 14. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na Stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 15. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Strony internetowej umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

Prawa i obowiązki Administratora i użytkowników

 1. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 2. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Strony internetowej, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności,
 3. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Strony internetowej.
 4. Klient/użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 5. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane na Stronie internetowej są poprawne.
 6. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z jego funkcjonalności.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Strony internetowej będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na Stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

Marketing Tekstowy oraz powiadomień: Poprzez subskrybowanie do tekstu powiadomień wyrażasz zgodę na otrzymywanie cyklicznych automatycznych wiadomości marketingowych na wskazany numer telefonu. Zgoda nie stanowi warunku zakupu. Wyślij odpowiedź zwrotną STOP, aby zrezygnować z subskrypcji. POMOC, aby poprosić o pomoc. Mogą obowiązywać stawki Wiadomości i Danych. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Prywatności i Warunki.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Strony internetowej, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

14 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Możesz poprosić o refundację w ciągu pierwszych 14 dni

Bezpieczna płatność

Gwarantujemy w 100% bezpieczną płatność przez Blick© lub Szybki przelew

Wsparcie klienta

Masz pytanie? Chętnie pomożemy: poniedziałek–piątek 10:00–19:00